Tuloslaskelma 1.1.2015–31.12.2015

1.1.2015 – 31.12.2015 1.1.2014 – 31.12.2014
Liikevaihto 15 137 325,44 14 575 281,74
Liiketoiminnan muut tuotot 122 310,10 98 726,30
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -25 290,57 -26 625,77
Ulkopuoliset palvelut   -7 580 069,61   -6 970 791,65
Materiaalit ja palvelut yhteensä   -7 605 360,18   -6 997 417,42
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot  -1 803 736,44 -1 716 441,76
Henkilösivukulut
Eläkekulut   -330 656,50 -303 626,79
Muut henkilösivukulut   -110 748,98   -103 971,37
Henkilöstökulut yhteensä   -2 245 141,92   -2 124 039,92
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot   -1 106 662,94   -1 104 129,87
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä   -1 106 662,94   -1 104 129,87
Liiketoiminnan muut kulut   -3 507 264,92   -3 735 963,35
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)   795 205,58   712 457,48
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta 122 081,38 136 699,09
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista -9 071,38 0
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille -19 660,53 -143 484,09
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 93 349,47 -6 785,00
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ  888 555,05  705 672,48
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 888 555,05 705 672,48
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 37 673,15 -97 089,45
Tilinpäätössiirrot yhteensä 37 673,15 -97 089,45
Tuloverot
Tilikauden verot -286 471,15 -203 335,29
Tuloverot yhteensä -286 471,15 -203 335,29
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 639 757,05 405 247,74

 

Tase 31.12.2015

VASTAAVAA

  31.12.2015   31.12.2014
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet   8 337,50 9 487,50
Muut pitkävaikutteiset menot 1 517,83 2 418,83
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 9 855,33 11 906,33
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Omistuskiinteistöt 118 732,65 118 732,65
Rakennukset ja rakennelmat
Omistusrakennukset ja -rakennelmat 3 277 661,08 3 347 419,47
Koneet ja kalusto 1 846 224,05 2 182 169,76
Muut aineelliset hyödykkeet 2 170 377,36 2 313 199,82
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 60 309,87 119 896,77
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 7 473 305,01 8 081 418,47
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet 100 0
Muut saamiset 0 24 723,63
Sijoitukset yhteensä 100 24 723,63
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 7 483 260,34 8 118 048,43
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Pitkäaikaiset
Muut saamiset 25 723,63 0
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 25 723,63 0
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset 1 992 257,56 1 642 241,94
Siirtosaamiset 222 644,00 174 301,13
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 214 901,56 1 816 543,07
Saamiset yhteensä 2 240 625,19 1 816 543,07
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit 979 378,47 0
Rahoitusarvopaperit yhteensä 979 378,47 0
Rahat ja pankkisaamiset 4 958 882,89 4 547 657,86
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 8 178 886,55 6 364 200,93
VASTAAVAA YHTEENSÄ 15 662 146,89 14 482 249,36

 

VASTATTAVAA

31.12.2015 31.12.2014
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Osakepääoma 860 786,08 860 786,08
Osakepääoma yhteensä 860 786,08 860 786,08
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6,13 6,13
Muut rahastot yhteensä 6,13 6,13
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 4 905 022,53 4 499 774,79
Tilikauden voitto (tappio) 639 757,05 405 247,74
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 405 571,79 5 765 814,74
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero 1 645 526,60 1 683 199,75
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 1 645 526,60 1 683 199,75
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset 4 459 480,02 3 959 480,02
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 4 459 480,02 3 959 480,02
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 240 000,00 400 000,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä 240 000,00 400 000,00
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 160 000,00 160 000,00
Ostovelat 1 620 012,19   1 754 777,01
Muut velat 358 651,82 280 678,99
Siirtovelat 772 904,47 478 298,85
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 911 568,48 2 673 754,85
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 151 568,48 3 073 754,85
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 15 662 146,89 14 482 249,36