Jätteen vastaanotto ja käsittely

Keltakankaan jätekeskuksen lajittelulinjastolla käsiteltiin ennätysmäärä jätteitä. Sen ansiosta kaatopaikalle sijoitettujen jätteiden määrä väheni alle puoleen edellisvuodesta.

Käsittelyinvestointien tulokset alkoivat näkyä

Edellisten vuosien investoinnit jätteiden käsittelyyn näkyivät vuoden 2015 aikana kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrässä: se väheni merkittävästi. Yhtiön käsittelemistä jätteistä energiana ja maanrakentamisessa hyödynnettiin 77 %, kierrätykseen toimitettiin 15 % ja kaatopaikalle loppusijoitettiin enää 8 % jätteistä.

Lajittelulinjasto toimi tehokkaasti

Lajitteluterminaali, joka käsittää lajittelukatoksen murskaus- ja lajittelulinjastot sekä tiivisasfaltoidut varasto- ja lajittelukentät ja loosit, oli käytössä ensimmäisen kokonaisen vuoden. Sekalaisen jätteen lajittelulinjastolla käsiteltiin ennätysmäärä jätteitä, yhteensä noin 15 000 tonnia. Aikaisemmin nämä jätteet olisivat joutuneet kaatopaikalle. Nyt lajittelulinjastolta jäi kaatopaikalle toimitettavaa rejektiä vain 16 %.

Jätejakeiden jatkokäsittelyä tutkittiin

Vuoden aikana tutkittiin erityisesti lajittelulinjaston jakeiden erottelemiseen etsittiin soveltuvia tekniikoita koetoimintaprojekteilla kotimaassa ja Saksassa. Erilaisten muovijakeiden hyödyntämiskanavia kartoitettiin ja koe-eriä toimitettiin hyödynnettäväksi. Tulosten perusteella lajittelu- ja käsittelyprosessien jatkokehittäminen on jo vireillä.

Vastaanotetun jätteen määrä kasvoi

Kymenlaakson Jäte Oy:n vastaanottopisteissä ja keräyksissä otettiin vastaan yhteensä 145 500 tonnia jätteitä. Vastaanotettu kokonaisjätemäärä kasvoi 3,4 % verrattuna edelliseen vuoteen.

Yhtiö käsitteli omissa ja yhteistyölaitoksissaan vuonna 2015 yhteensä noin 137 000 tn jätteitä. Käsitelty kokonaisjätemäärä kasvoi noin 5 % edellisvuodesta. Kaikki asumisessa syntyvä loppujäte hyödynnettiin energiana Kotkan Energian hyötyvoimalaitoksessa.

Vastaanotetun yhdyskuntajätteen määrä kasvoi edellisvuodesta noin 11 %. Erilaisten hyödynnettäväksi ohjattavien jakeiden käsittely, varastointi ja siirtokuormaus lisääntyivät merkittävästi uusien yhteistyösopimusten kautta.

 

graafi15_620x

 

graafi16_620x

Loppusijoitetun jätteen määrä väheni 55 %

Tavanomaisen jätteen kaatopaikalle loppusijoitettiin yhteensä enää 8 061 tn jäteverollisia jätteitä, mikä on 55 % vähemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2014 käyttöön otetun toimintamallin mukaisesti kaatopaikalle hyväksyttiin vain ennalta perusmääriteltyä, testattua ja hyväksyttyä jätettä. Yhtiö on vähentänyt kaatopaikalle sijoitetun verollisen jätteen määrää vuodesta 2012 yhteensä noin 20 000 tn/v.

 

graafi9_620x

 

Kaatopaikka-asetus rajoittaa orgaanista ja biohajoavaa ainesta sisältävän jätteen loppusijoittamista kaatopaikalle 1.1.2016 alkaen. Yhdyskuntajätteen osalta yhtiö saavutti tavoitteen jo ennen vuodenvaihdetta, koska yhtiö huolehti jätteenkäsittelyn kehittämisestä jo edeltävinä vuosina. Loppuvuonna yhtiö kuitenkin haki ja sai Etelä-Suomen Aluehallintovirastolta poikkeuslupia loppusijoittaa tiettyjä orgaanista ainesta sisältäviä hyödyntämiskelvottomia jätteitä kaatopaikalle myös vuodenvaihteen jälkeen. Poikkeusluvilla varmistetaan muun muassa mahdollisuus ottaa teollisilta toimijoilta, vesilaitoksilta ja sairaaloilta edelleen vastaan sellaisia jätteitä ja rejektejä, joille ei ole olemassa hyödyntämismahdollisuutta.

Kaatopaikan maisemoinnin 3. vaihe suunniteltiin

Kaatopaikan seuraava maisemointivaihe vuodelle 2016 valmisteltiin. Yhtiön toteuttama kaatopaikan vaiheittainen sulkeminen on Suomessakin ainutlaatuista. Kaatopaikan suljetun ja maisemoidun pinta-alan lisääntyminen tulee edelleen tehostamaan kaatopaikkakaasun talteenottoa. Kaasua hyödyntävä mikroturbiinilaitos korvasi vuonna 2015 ostosähköä noin 600 MWh:n verran, joka vastaa noin 60 omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta.

Kaatopaikan päivittäispeitossa, tierakenteissa ja tukirakenteissa hyödynnettiin erilaisia käsiteltyjä jätemateriaaleja yhteensä noin 8 500 tn. Kivennäismaa-aineksia hyödynnettiin vastaavassa tarkoituksessa enää noin 3 800 tn.